Geldzaken

Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is een zogenaamde volksverzekering. Dat wil zeggen dat iedereen die in Nederland woont of werkt aanspraak kan maken op de uitkering. Wel wordt de uitkering lager vastgesteld alsLees verder
Belastingtelefoon
Voor al uw vragen over rijksbelastingen kunt u terecht bij de BelastingTelefoon. Houdt bij contact uw burgerservicenummer bij de hand. BelastingTelefoon Telefoon: 0800 - 0543 (gratis). Bereikbaar: maandag tot enLees verder
Belastingwinkel
De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u zorgtoeslag ontvangt komt u inLees verder
Bijstand
Een bijstandsuitkering ontvangt u van uw gemeente, als overbrugging op weg naar een baan. Als u teveel eigen vermogen heeft moet u dat eerst opmaken. Pas daarna komt u inLees verder
Bijzondere bijstand
Iedereen heeft te maken met kosten voor huisvesting, voeding, kleding, ontspanning, etc. Deze kosten worden beschouwd als algemene bestaanskosten. Het kan zijn dat u extra kosten moet maken door bijzondereLees verder
Gemeentebelastingen (GBDA)
De gemeente Amsterdam voert een groot aantal taken uit. U kunt hierbij denken aan groenvoorzieningen, onderhoud aan straten en afvalverwerking. De kosten hiervan worden onder andere betaald uit de opbrengstenLees verder
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA)
Verstrekt leningen aan iedereen die een laag en regelmatig inkomen heeft (tot maximaal 130% van het sociaal minimum) en meerderjarig is. Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam; Telefoon:. 020 - 252 60 00.Lees verder
Grip op je geld
Bij Grip op je Geld leert u (meer) zicht krijgen op uw inkomsten en uitgaven en om te gaan met uw inkomen. Er wordt aandacht besteed aan het ordenen vanLees verder
Grip op je geld
Voor alle vragen van wijkbewoners over financiën en regelzaken is er Grip Op Je Geld, de Financiële Inloop in Noord. Bewoners in Noord kunnen tijdens de inloop binnen lopen metLees verder
Rijksbelastingen
Het Rijk heft een aantal belastingen: loon- en inkomstenbelasting, vermogensbelasting, premies volksverzekeringen, BTW, accijnzen enzovoort. Met deze opbrengsten worden de overheidsuitgaven betaald. Rijksbelastingen Kingsfordweg 1, 1043 GN, Amsterdam. Postadres: PostbusLees verder
Stadsbank van lening
De Stadsbank van Lening (voorheen de lommerd) geeft krediet op onderpand. Het bedrag dat wordt uitbetaald bedraagt circa 75% van de geschatte executiewaarde van het onderpand. Uiterlijk 6 maanden naLees verder
Thuisadministratie
Thuisadministratie helpt u uw financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als u door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. EenLees verder
Toeslagen; huurtoeslag en zorgtoeslag
Toeslagen zijn een aanvulling op uw inkomen. Hier behandelen wij de huur- en de zorgtoeslag. Huurtoeslag Is uw inkomen niet zo hoog en woont u in een huurhuis? Dan kuntLees verder
Waterschapsbelasting
Het waterbeheer van Amsterdam-Noord valt onder het beheer van Waterschappen. De kosten die de Waterschappen voor de uitvoering van hun taken maken, worden doorberekend aan bewoners en bedrijven in hetLees verder
Werkloosheidsuitkering
Wanneer u buiten uw schuld werkloos wordt, door ontslag of door het van rechtswege aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, kunt u aanspraak maken op een Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) op grond vanLees verder
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet is erop gericht dat mensen met hulp van de gemeente en mensen om hen heen zo langLees verder
Zorgverzekering
Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. De zorgverzekering is in de plaats gekomen van de vroegere ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. De overheid heeft een pakket samengesteldLees verder